SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1390

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Sbírky

archeologická

Archeologické nálezy z území statutárního města Brna, ojediněle z jiné lokality z ČR. Tzv. stará sbírka vznikala sběry na stavbách v dnešním historickém jádru Brna na přelomu 19. a 20. století. Od r. 1968, kdy vzniklo v muzeu archeologické oddělení, je sbírka doplňována především soubory z vlastních archeologických výzkumů, dále pak z archeologických výzkumů jiných organizací, realizovaných na území Brna a předaných do sbírek muzea.

dějiny architektury

Území: především brněnská oblastméně ČRjednotlivosti Slovensko, Rakousko, Francie a další evropské i mimoevropské státy Období: 12. století - současnosttěžiště 20. - 30. léta 20. stoletíPodsbírka se skládá z několika relativně samostatných celků, souvisejících ovšem úzce s historií brněnské architektury a urbanismu.Nejstarší z těchto celků - sbírkový fond lapidária - se utvářel už na přelomu 19. a 20. století, kdy byly do městských sbírek ukládány náhrobky, náhrobní kříže, pomníky, pamětní desky ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov. V posledních letech se cenným zdrojem sběru architektonických článků a dalších předmětů staly archeologické výzkumy a stavební asanace.Sbírka historického nábytku dokumentuje svým obsahem umělecko-řemeslnou tvorbu období od renesance do počátku 21. století, přičemž její nejhodnotnější součástí je vedle autorsky doložených jednotlivých kusů nábytku z 20. a 30.let 20. století také soubor předmětů z produkce brněnských i mimobrněnských nábytkových firem meziválečného období.K nejcenějším a nejvíce frekventovaným sbírkovým fondům patří soubor autentických dokladů, které dokumentují vývoj meziválečné architektury v Brně, v jeho okolí, případně i dalších našich a zahraničních lokalitách. Sbírka se začala formovat v roce 1962 jako dokumentační středisko výstavby města Brně po roce 1945. Koncentrace staveb z 20. a 30. let v Brně, z nichž mnohé už začínaly chátrat nebo byly přestavovány, si však přímo vynutila časový posun v činnosti oddělení, a to sběr plánů, studií, fotografií, negativů, písemností, modelů atd. architektury meziválečného období. Vzhledem k tomu, že možnosti sběru dokladů meziválečné stavební produkce začínají být však už vyčerpány, přesunuje se v poslední době těžiště sbírkotvorné činnosti postupně rovněž ke získání dokladů tvorby architektů mladší generace. Předměty: plánová, výtvarná, písemná a fotografická dokumentace architektury- předměty volného a užitého umění související s architekturou: nábytek, veduty, kamenická a kamenosochařská díla, mříže, modely

dějiny umění

Území: převážně brněnský regionméně ČR, jednotlivosti SRN, Rakousko, Slovensko Období: konec 14. - 21. století, převážná část 20. století. Nejstarší sbírkové předměty, vesměs z 18. a 19. st. získalo muzeum při svém založení roku 1904 z darů bohatých brněnských měšťanů a prvními nákupy. Jednalo se o obrazy, umělecké řemeslo a nábytek. Sbírkový fond se v tomto duchu rozšiřoval i v období první republiky. Sbírka moderního umění 20. st. byla budována v 60. a 70. letech zejména nákupy od sběratelů a rodinných příslušníků (období první republiky) a přímo od umělců (současnost). Ve sbírkotvorné činnosti v těchto intencích pokračuje muzeum dle svých finančních možností dodnes. Předměty: výtvarné umění - obrazy, kresby, grafika, sochy, užité umění - porcelán sklo, cín, historické hodiny, umělecká knižní vazba

historická

Území: brněnská oblast, sporadicky ČR Období: 15. - 20. století, ojediněle starší - militaria těžiště v 19. století. Podstatnou část sbírkových fondů tvoří předměty předané z Františkova muzea (1924), dále pak dary příznivců muzea a od 80 let 20. století i nákupy. Sbírka dokumentace odboje vznikla v souvislosti s příchodem muzea na Špilberk (1962). Muzeum převzalo sbírky Muzea odboje, do té doby působícího na Špilberku. Předměty: předměty dokumentující veřejnou sféru:- řemesla, řemeslné výrobky, spolky (cechovní památky, součásti sokolských aj. krojů, poháry, stuhy, prapory, taneční pořádky), pečetidla, razidla, kultovní př., školní pomůcky, písemnosti, sport (sportovní pořeby, fotografie, tiskoviny), štočky, barokní lékárna, zdravotnictví, militaria, medaile, odznaky, plakety, varia (např. losovací osudí, vývěsní štíty) předměty dokumentující soukromou sféru:- svítidla, hračka, hry, nádobí, toaletní potřeby, optiku, šicí potřeby, kuřácké potřeby, psací potřeby, módní doplňky, míry a váhy, bižuterie, šicí stroje, žehličky, mechanické a reprodukční hudební přístroje, předměty vztahující se k účastníkům prvního a druhého odboje, předměty vztahující se k vězení na Špilberku, mučicí nástroje